Menu

Typy zabiegów refrakcyjnych

Wśród metod laserowej korekcji wzroku wyróżniamy zabiegi powierzchowne i głębokie.

  • Wspólną cechą zabiegów głębokich jest wycięcie płatka rogówki na głębokości 90-160 µm i odchylenie płatka na czas ablacji laserowej 
  • Z uwagi na różne metody usuwania nabłonka rogówki, zabiegi powierzchniowe dzielimy na:

Chemiczne: PRK (keratektomia fotorefrakcyjna, photorefractive keratectomy), LASEK (laser subepithelial keratomileusis)

Mechaniczne: EPI-LASIK (Epi-laser-assisted in situ keratomileusis), EBK (Epi-Bowman keratectomy)

Laserowe: TE-PRK (transepithelial PRK).

PRK - jest to najstarsza metoda laserowej korekcji wady wzroku. Po znieczuleniu, nabłonek rogówki zostaje usunięty mechanicznie, po uprzednim działaniu 20% alkoholu etylowego.

LASEK - stanowi odmianę PRK, polega na odpreparowaniu nabłonka rogówki w strefie działania lasera (ablacji) oraz zachowanie go, do ponownego przyłożenia. Metoda ta pozwala na zmniejszenie dyskomfortu i łzawienia w pierwszych dniach po zabiegu.

EPI-LASIK - w metodzie tej nabłonek jest usuwany przy pomocy epikeratomu działającego na podciśnieniu

EBK - do zdjęcia nabłonka wykorzystuje się urządzenie Epi-Clear, czyli manualny epikeratom zawierający jednorazowe polimerowe multiostrze. Zaletą zabiegów EBK jest brak konieczności użycia alkoholu i podciśnienia.

TE-PRK - usunięcie nabłonka jak i właściwa ablacja są wykonywane przy pomocy lasera excimerowego

Tradycyjne zabiegi głębokie polegają na wypreparowaniu płatka rogówki, a  następnie wykonaniu ablacji laserowej odsłoniętej istoty właściwej rogówki.

  • Wspólną cechą jest wycięciu płatka rogówki na głębokości 90-160 µm i odchylenie płatka na czas ablacji laserowej

  • Do metod głębokich należą:

LASIK - (Laser Assisted In Situ Keratomileus) SBK (Sub Bowman Keratomileusis), Femto-LASIK

LASIK - preparowanie płatka rogówki wykonuje się za pomocą mikrokeratomu

SBK - za pomocą mikrokeratomu tworzymy cieńszy (ok 100 µm) płatek rogówki

Femto LASIK - płatek rogówki tworzymy laserem femtosekundowym

Zabieg Wavefront guided polega na pomiarze aberracji wyższych pochodzących z całego układu optycznego oka. Na aberrację wyższego rzędu może zatem wpływać nie tylko rogówka, ale również film łzowy, soczewka i ciało szkliste. Zabieg wavefront guided moze być szczególnie przydatny dla pacjentów gdy aberracje wyższego rzędu mają wysoki poziom. Często wiąże się to dla pacjenta z subiektywnie większymi dolegliwościami niż mogłaby na to wskazywać wada. Zabieg w oparciu o technologię Wavelight pozwala na usuwanie nie tylko standardowej wady wzroku, ale także abberacji układu optycznego oka.

Działanie lasera ekscymerowego (excited dimer – cząstka/molekuła gazowa pobudzona energią elektryczną) opiera się na pulsowej emisji promieniowania ultrafioletowego, powstałego dzięki połączeniu gazu szlachetnego z  halogenem oraz następowemu pobudzeniu przez wyładowanie elektryczne. Modelowanie rogówki przy użyciu lasera ekscymerowego określane jest mianem ablacji fotochemicznej (lub inaczej fotoablacji). Laser ekscymerowy, wykorzystujący falę długości 193 nm (fluoro-argonowy) i bardzo wysoką jednostkową energię impulsu (6,4 eV) doprowadza do wyparowania (ewaporyzacji) ciała stałego z pominięciem pośrednich stanów skupienia. Emituje przy tym niewielką ilość energii cieplnej. Każda ekspozycja na światło lasera ekscymerowego usuwa określoną warstwę stromy rogówki, całkowitą liczbę impulsów wyznacza więc głębokość keratektomii. Ilość usuwanej tkanki zależy od wielkości korygowanej wady wzroku i mieści się w przedziale od dziesięciu do stu kilkudziesięciu mikronów. W przypadku krótkowzroczności laser jest centrowany w  obrębie strefy optycznej rogówki w celu wywołania spłaszczenia rogówki w  centrum. Z  kolei korekcja nadwzroczności wiąże się ze ścieńczeniem średniego obwodu rogówki z  następowym względnym uwypukleniem części centralnej rogówki. Korekcja astygmatyzmu polega na usunięciu tkanki o 90° od osi astygmatyzmu. Proces ablacji trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Konwencjonalne techniki laserowe korygują występujące aberracje niższego rzędu, czyli sferocylindryczny błąd refrakcyjny. Istniejące przedoperacyjnie aberracje wyższego rzędu nie podlegają korekcji według standardowych protokołów ablacji, a nawet mogą ulec zwiększeniu. Może to prowadzić do powstania zaburzeń optycznych, takich jak: efekty olśnienia, efekt halo czy pogorszenie poczucia kontrastu i widzenia nocnego. W  odpowiedzi na potrzebę korekcji niepożądanych aberracji wprowadzono na rynek modelowanie kształtu rogówki przy użyciu techniki wavefront, czyli spersonalizowane profile zabiegu wykorzystujące analizę czoła fali. Zasada tej techniki opiera się na analizie wszystkich nieregularności układu optycznego oka (z uwzględnieniem rogówki, soczewki, ciała szklistego) i pozwala na zaplanowanie tzw. spersonalizowanego profilu leczenia wady wzroku. Procedura refrakcyjna wspomagana techniką wavefront uwzględnia istniejące aberracje wyższego rzędu i pozwala na ich usunięcie lub znaczną redukcję. Umożliwia to korekcję nieregularnych wartości astygmatyzmu, zdecentrowanych profili ablacji czy też złożonych aberracji optycznych. Pozwala też na znaczną poprawę wyników pooperacyjnych, na które wpływ ma nie tylko usunięcie wady wzroku, lecz także wzrost komfortu widzenia.

Laser femtosekundowy, wprowadzony do chirurgii refrakcyjnej w 2001 r., należy do najnowszej generacji laserów stosowanych w  okulistyce. Długość jego fali zawiera się w  przedziale 1040 – 1053 nm, co odpowiada niewidocznej dla ludzkiego oka bliskiej podczerwieni. Urządzenie emituje ultrakrótkie pulsy promieniowania o czasie trwania kilkuset femtosekund (10-15 fs) i średnicy wiązki 0,001 mm, co zapewnia efektywną i niezwykle precyzyjną pracę bez uszkodzenia otaczających warstw rogówki. Femtolaser wykorzystuje zjawisko tzw. fotodysrupcji i rozwarstwia tkankę rogówki na dokładnie zaprogramowanej głębokości. Proces ten, zwany inaczej fotojonizacją tkanki, prowadzi do jej waporyzacji z wytworzeniem tysięcy drobnych, kawitacyjnych, gazowych pęcherzyków, składających się z dwutlenku węgla i wody. Płaszczyzna powstała dzięki temu zjawisku jest gładka, co zapewnia dobre warunki gojenia i efekty po zabiegu. Towarzysząca zjawisku fala akustyczna szybko się rozprasza, dzieku czemu nie powoduje zagrożenia dla przylegających warstw rogówki.